Lenen doorlopend krediet

Actiepunten bij doorlopend krediet


Voor het lenen van geld zal in veel gevallen een doorlopend krediet, ook wel DK genoemd, als meest passend financieringsproduct uit de bus komen. Om in aanmerking te komen te mogen lenen voor een af te sluiten doorlopend krediet zullen een aantal gegevens moeten passen binnen het acceptatiebeleid van een geldverstrekker.

Een geldverstrekker voor een doorlopend krediet kan zowel een bank of financieringsmaatschappij zijn. Iedere aanbieder voor het lenen via een doorlopend krediet zal aan alle wettelijke eisen dienen te voldoen en in het bezit moeten zijn van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Met het in acht te nemen van een aantal normen ter bescherming van consumenten tegen te hoge lasten, zal een doorlopend krediet niet aan iedereen verstrekt kunnen worden.

Door een doorlopend krediet als mogelijkheid te kiezen om geld te gaan lenen, is het handig om te weten wat een doorlopend krediet is en wat de mogelijkheden allemaal zijn van deze kredietvorm. Door te gaan lenen met het afsluiten van een doorlopend krediet spreekt men niet over de kredietsom maar over het krediet limiet.

Het krediet limiet is het bedrag dat maximaal mag worden opgenomen uit een overeenkomst die is afgesloten ten behoeve van een lening. Om gebruik te maken van voor het afgesproken krediet limiet dient een rekening bij de geldverstrekker te worden aangehouden waarop opnames, tot het overeengekomen krediet limiet, en aflossingen kunnen plaatsvinden.

Om te beginnen heeft een doorlopend krediet de mogelijkheid om op ieder gewenst moment een aflossing of een opname te doen binnen het afgesproken krediet limiet. Alleen over het openstaande saldo dient rente betaald te worden. Het rentepercentage is gedurende de looptijd van het doorlopend krediet variabel. Hierdoor kan de rente zowel omhoog gaan als omlaag. De informatie over het aanpassen van de rentepercentages gebeurt op de toe te zenden afschriften van het leningcontract.

In onderling overleg met de geldverstrekker is te bepalen wat het minimale maandbedrag moet zijn.
Keuze of het maandbedrag een bepaald percentage van het krediet limiet moet zijn of een percentage van het openstaande saldo kan gemaakt worden. In bijzondere gevallen kan gekozen worden dat, soms gedurende een aantal jaren, over een bepaalde periode enkel de maandelijks verschuldigde rente betaald hoeft te worden.

Het bedrag dat door aflossingen, maar met verrekening van de verschuldigde rente, in mindering is gekomen op het krediet limiet mag zonder boete weer tot de afgesproken limiet worden opgenomen. Er zijn geen kosten gemoeid over voortijdige aflossingen en herhaalde opnamen. Bepaalde adviseurs rekenen een bemiddelingsprovisie voor het afsluiten van een doorlopend krediet.

Indien de betreffende tussenpersoon een provisie van de geldverstrekker ontvangt zal bekeken moeten worden of de in rekening te brengen afsluit provisie daarmee in overeenstemming is.

Opnemen geld doorlopend krediet

Voor het opnemen van geld, uit het beschikbare gedeelte tussen het uitstaande saldo en het krediet limiet, kan op verschillende manieren op een doorlopend krediet gebeuren. Met het geven van een opdracht tot overschrijving van het opgegeven bedrag, indien gewenst een telefonische overboeking, bij de geldverstrekker tot overboeking naar de eigen bankrekening.

Het laten overboeken van geld, via een opdracht aan de geldverstrekker, naar een aan te geven persoon of instelling. Ook hier kan geld via een telefonische opdracht naar overgeboekt worden. Opnemen via een pinpas, bij pinautomaten zoals door de verderstrekkende bank of instelling is aangegeven.

Iedere opname, op welke manier dan ook, uit de vrije ruimte van een doorlopend krediet, verhoogt de schuld van het lenen. Over de verhoogde schuld zal dan ook, direct ingaande, de verschuldigde rente in rekening gebracht gaan worden. Het saldo lenen doorlopend krediet zal aan het einde van de maand, met specificatie van alle bij- en afboekingen op een rekeningafschrift zijn terug te vinden.

Beperkingen bij doorlopend krediet

Omdat het bedrag van de afgesproken limiet het maximaal te lenen bedrag is, staat de limiet bij het BKR geregistreerd als hoofdsom van de lening geregistreerd. Indien het geleende bedrag binnen een doorlopend krediet een lager saldo aangeeft door de aflossingen en betalingen die al hebben plaatsgevonden zal daarvan geen registratie bij het BKR worden gedaan. Ook toekomstige opnames uit het vrije gedeelte van het doorlopend krediet zullen niet als lenen zijn terug te zien bij het BKR. Het is verstandig om hier rekening mee te houden, vooral als er veel is afgelost en het is gewenst om ergens anders ook te gaan vragen om te lenen.

De informatie die een andere bank ontvangt bij het toetsen van het BKR is de limiet dat is afgesproken bij het lenen en niet het openstaand saldo van het doorlopende krediet. Voor het bepalen van de maandlasten zal voor het geld lenen via een DK bij het BKR 2% van de kredietlimiet worden aangehouden. Het bij het BKR aangegeven percentage zal, bij een instelling waar men gaat vragen om opnieuw te gaan lenen, worden aangehouden als de te betalen maandlast. Indien de maandlast daardoor te hoog is in combinatie van het inkomen zal het niet mogelijk zijn om opnieuw te gaan lenen. Lenen doorlopend krediet heeft dus meer mogelijkheden dan andere vormen van financieringen.

Termijnen bij doorlopend krediet

Maandelijks zullen door middel van een af te geven machtiging tot automatische incasso de vastgestelde bedragen van de eigen bankrekening worden geïncasseerd. In sommige gevallen is de datum voor het incasseren zelf aan te geven maar in de meest voorkomende gevallen zal in overleg met de bank een vaste datum worden afgesproken waarop de bedragen van de eigen bankrekening zullen worden afgeschreven.

Soms kan het verstandig zijn om bij de geldverstrekker een verzoek in te dienen om het op te nemen bedrag op een maximum te zetten. Daar een doorlopend krediet niet zal worden afgesloten met de bedoeling om daarmee de dagelijkse uitgaven mee te betalen, zal het gewenst opnamebedrag goed moeten worden overwogen. Ook zal naast de meestal maandelijks, bij sommige instellingen per kwartaal, te ontvangen afschriften als het einde van het lopend jaar is verstreken een opgave verwacht kunnen worden ten behoeve van de aangifte bij de belastingdienst.

Vaste lasten voor het betalen van een doorlopend krediet kunnen afgedekt worden met verschillende verzekeringen en tegen onverwachte gebeurtenissen. Door het afsluiten van een of meerdere verzekeringen als betalingsbescherming van de vaste lasten, is het een goede zaak om bij de bankinstelling of diens adviseur te vragen naar de mogelijkheden en voorwaarden.

Te denken valt aan een verzekering voor doorbetaling van de vaste lasten bij het onverwacht werkeloos worden of bij onverwachte arbeidsongeschiktheid. Dat zijn gebeurtenissen die een flinke inkomensderving kunnen veroorzaken, waarna de te betalen lasten niet meer op tijd zijn op te brengen. Het niet kunnen betalen van de vaste lasten van een doorlopend krediet kan dan verder consequenties hebben voor de registratie van alle gegevens bij het BKR.